แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ 2560
 
                  แบบประเมินนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมเพื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์จะนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
     นำไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน นำไปสู่บรรยากาศในการทำงานที่ดี และเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร จึงขอความร่วมมือให้ท่าน
     ตอบแบบสอบถามตามความจริง

    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
    กรุณาเลือกเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ตรงกับลักษณะของท่าน
 
 1. กลุ่มงาน / งาน 
 2. ข้อมูลทั่วไปของบุคคล  เพศ  
 3. ช่วงอายุ  
 4. ระดับการศึกษา  
 5. สถานภาพการรับราชการ/ทำงาน  
 6. อายุราชการ/อายุงาน  
 7. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  

    ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน
    กรุณาเลือกเครื่องหมาย ลงใน ที่ระบุหมายเลขระดับความพึงพอใจในแต่ละคำถาม
 
ประเด็นคำถาม ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.1 ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.1.1 สถานที่ทำงานของท่านมีแสงสว่างในห้องทำงานเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
2.1.2 วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้งานที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอต่อการทำงาน
2.1.3 หน่วยงานของท่านมีการจัดบริการน้ำดื่ม ที่เพียงพอต่อความต้องการ
2.1.4 หน่วยงานของท่านมีห้องน้ำสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ
2.1.5 การจัดสถานที่ในการทำงานเป็นสัดส่วน สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อยสะดวกต่อการทำงาน
2.1.6 หน่วยงานของท่านมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสม
2.1.7 หน่วยงานของท่านมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
2.1.8 สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานของท่านมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น
2.1.9 สภาพแวดล้อมในหน่วยงานของท่านเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร
2.1.10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
2.1.11 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
         และสิ่งอำนวยความสะดวก
ประเด็นคำถาม ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.2 ด้านการสื่อสารของบุคลากรในองค์กร
2.2.1 การได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
2.2.2 หน่วยงานมีความสม่ำเสมอในการแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในองค์กร หรือกิจกรรมขององค์กร
2.2.3 หน่วยงานมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความคิดอย่างอิสระ
2.2.4 มีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทั้งในระดับกลุ่มงานและระดับหน่วยงาน
2.2.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสะดวกและรวดเร็ว
2.2.6 มีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในหน่วยงานอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ
ประเด็นคำถาม ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.3 ด้านภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์กร
2.3.1 ผู้บังคับบัญชามีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน
2.3.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาและมีการรับฟังความคิดเห็น
        ของกันและกัน
2.3.3 ผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำ และสอนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงาน
2.3.4 ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์กรได้
2.3.5 ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน
2.3.6 ท่านสามารถทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการทำงานที่มีคุณภาพ
ประเด็นคำถาม ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.4 ด้านลักษณะงาน
2.4.1 ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
2.4.2 งานที่ได้รับมอบหมายส่งเสริมให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางาน
2.4.3 ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ตรงความรู้ ความสามารถ
2.4.4 มีอิสระในการตัดสินใจเพื่อความสำเร็จในงานที่รับผิดชอบ
2.4.5 ท่านมีโอกาสได้รับการอบรม / การพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม
ประเด็นคำถาม ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.5 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
2.5.1 รายได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับมีความเหมาะสมต่อปริมาณงาน
2.5.2 หน่วยงานมีการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนอย่างเหมาะสมและยุติธรรม
2.5.3 หน่วยงานมีการยกย่องให้รางวัลแก่บุคคล/ทีมงาน ที่มีผลงานดี

    ตอนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น
 
3.1 ปัญหาและสิ่งที่ทำให้ท่านเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน
      
3.2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน
      (กรุณาให้ข้อเสนอแนะในข้อที่ท่านพอใจน้อย)
      
3.3 ท่านมีแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร
      
3.4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
      

    ตอนที่ 4 ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร
 
ประเด็นคำถาม ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
4.1 ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
4.1.1 ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
        และความสำเร็จขององค์กร
4.1.2 ท่านเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรอย่างเคร่งครัด
4.1.3 เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคการทำงานท่านมีการสรุปบทเรียนและวางแผนที่จะพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
4.1.4 ท่านคิดริเริ่มวิธีการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
4.1.5 ท่านเต็มใจที่จะทำงานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแล้วหรือนำงานไปทำต่อที่บ้าน
4.1.6 ท่านนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรมาใช้
        ในการพัฒนางานและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นคำถาม ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
4.2 ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร
4.2.1 เมื่อองค์กรของท่านมีการพัฒนามากขึ้น ท่านมีความภาคภูมิใจตามไปด้วย
4.2.2 ท่านมีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อื่น ว่าท่านทำงานที่องค์กรแห่งนี้
4.2.3 ท่านรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคลอื่นกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี
4.2.4 ท่านมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ
4.2.5 ท่านมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง
ประเด็นคำถาม ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
4.3 การดำรงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
4.3.1 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ
4.3.2 เมื่อท่านทำงานในองค์กรแห่งนี้เป็นเวลานาน ท่านยิ่งรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
4.3.3 ท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรนี้จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ
4.3.4 ท่านไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่องค์กรอื่น แม้ว่าจะได้รับตำแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า

    ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น
 
5.1 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ